תנאי שימוש באתר ובמוצרים ומדיניות פרטיות

גרסה 1.0 [תאריך עדכון אחרון: 30.7.18]

משתמש יקר,

מפעילת האתר מברכת אותך על שבחרת לבקר באתר. 

השימוש באתר ובמוצרים המוצעים בו כפופים לתנאי השימוש באתר ובמוצרים שלהלן וכן למדיניות הפרטיות של האתר ["תנאי השימוש" (או "התקנון") ו"מדיניות הפרטיות", בהתאמה].

הנך מתבקש לקרוא מסמכים אלה בעיון על מנת להבין את מערכת היחסים בינך לבין מפעילת האתר בבואך לעשות שימוש באתר ובמוצרים המוצעים בו.

בעצם השימוש באתר הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות והם יהוו הסכם מחייב ויחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע. על כן, אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר ומגלישה בו.

 1. הגדרות
  "האתר" – אמה בוטין- תודעת שפע פרקטית, או כל אתר, דף אינטרנט, יישום, מוצר או שירות הקשורים לאתר זה, בין שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות מחשב, טלפון חכם, טלויזיה, טאבלט או כל טכנולוגיה או מדיה אחרת, קיימת או עתידית, לרבות תכנים שניתנה אליהם גישה מהאתר באמצעות הורדה אל המכשיר ממנו ניגש המשתמש לאתר.

  "מפעילת האתר" – אמה בוטין (מס' ת.ז. 033800970) או כל חברה שהיא תחזיק במניותיה, לרבות חברות אם שלה, חברות שהיא מחזיקה במניותיהן (כולן או חלקן) וחברות קשורות שלה, לרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

  "משתמש" – כל אדם, חברה, גוף כלשהו או ישות משפטית אחרת העושים שימוש באתר או גולשים בו.

 2. כללי
  מפעילת האתר תהיה רשאית לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

  בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והן אשר תחייבנה, אלא אם כן ציינה מפעילת האתר אחרת באופן מפורש.

  כל האמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

  אין לראות הוראה מהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כגורעת מהוראה אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

  הכותרות בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הן לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

 3. יצירת קשר
  3.1 בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות אל מפעילת האתר בכתובת:  office@emmabutin.com.
  3.2 במידה ולא תקבל מענה תוך 3 ימי עסקים, תוכל לפנות אלינו במספר הטלפון 050-9684555.בשעות העבודה של המשרד 9:00-16:00
 4. מי מוזמן להשתמש באתר?
  כל משתמש המקבל על עצמו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מוזמן לעשות שימוש באתר, בכפוף לחריגים שלהלן:
  4.1  השימוש באתר מותר למשתמשים בין 18 ומעלה.
  4.2  חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, מגיל מסוים או בכפוף לתשלום או לתנאים אחרים.
  4.3  מפעילת האתר תהיה רשאית למנוע השתתפות שלך באתר בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) בנסיבות בהן תחשוש כי הפרת את תנאי השימוש באתר או הוראות כל דין, כל זאת מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.
 5. הרשמה לאתר ותשלום
  5.1  השימוש באתר איננו כרוך בתשלום, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.
  5.2  השירותים באתר טעונים הרשמה וייתכן כי במסגרת השירותים תתבקש למסור מידע, לדוגמא דרכי ההתקשרות עמך. במקרים אלה, אנא מסור פרטים נכונים ומדויקים או הימנע משימוש בשירותים.
  5.3  מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שמסרת על מנת לשמור אתך על קשר ולשלוח לך עדכונים, הצעות פרסומיות ותכנים מעניינים מעת לעת.
  5.4  עם הרשמתך תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלותה או להעבירה לאיש.
 6. רכושה של מפעילת האתר
  6.1  כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכניו, לרבות תכנים שרכש המשתמש הרשאה בתשלום בהם או שניתנה לו הרשאה להורידם למכשירו, שייכות למפעילת האתר (או לצד שלישי שהעניק למפעילת האתר רשות לעשות בהם שימוש), לרבות (מבלי לגרוע) מאגרי הנתונים של האתר, השמות וסימני המסחר, הפטנטים והמדגמים (רשומים או שאינם רשומים), הסודות המסחריים, עיצוב האתר, המידע הטכנולוגי שבבסיס האתר, לרבות (מבלי לגרוע) כל תוכנה, יישום, הקלטה, קובץ ויזואלי (טקסט או גרפיקה) וקוד (להלן בפסקה זו: "התכנים").
  6.2  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, למסור לצד ג', לשנות, לפרסם, לשדר, למכור או לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים, אלא בהיתר מראש ובכתב ממפעילת האתר.
 7. תכני משתמשים
  7.1  תכנים שפרסם משתמש באתר ("תכני המשתמש") הנם בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של המשתמש שפרסם אותם.
  7.2  כשאתה מפרסם תכנים באתר אתה מאשר בעצם פרסומם שאתה הבעלים והאחראי הבלעדי להם, כי התכנים עומדים בדרישות תנאי השימוש והדין וכי אתה נותן רשות למפעילת האתר לעשות שימוש בתכני המשתמש בלא שהדבר יזכה אותך או כל צד שלישי בתשלום כלשהו. מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות בתכני המשתמש כל שימוש שהוא סביר או מקובל בתחום תכני המשתמש באינטרנט.
  7.3  המשתמש רשאי לפרסם באתר תכנים העומדים בתנאי שימוש אלה בלבד.
  7.4  מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר תכני משתמש אשר אינם עומדים בתנאי השימוש או להפסיק את הרשאתך לעשות שימוש באתר. אין הדבר גורע מאחריותך על תכני המשתמש.
  7.5  הנך מתחייב לפצות ולשפות את מפעילת האתר ומי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה הקשורים לתכני המשתמש או לשימוש שעשית באתר; וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות מפעילת האתר על פי דין. .
 8. השירותים באתר
  להלן חלק מהשירותים המוצעים באתר ודגשים הרלוונטיים לשימוש בהם:
  8.1.1 הקלטות המדיטציה או ההרצאות הניתנות להאזנה באתר (בין שהן בתשלום ובין אם לאו) הנן הקלטות שהתבצעו במהלך מדיטציה או הרצאה שהתקיימה בקורסים פרונטאליים. יש להאזין להקלטות המדיטציה תוך הבנה שמדובר בהנחיות מוצעות בלבד למדיטציה, ויתכן שידרשו בהנחיות אלה שינויים והתאמות אישיים עבור המשתמש הרלוונטי. הנחיות מוצעות אלה אינן מחליפות ייעוץ והתאמה אישיים.
  8.1.2 השימוש במדיטציה הנו באחריות המשתמש בלבד ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לשימוש במדיטציה או לתוצאותיו.
  8.1.3 אין להאזין למדיטציה בשעת נהיגה או בשעת פעילות אחרת אשר לשמה נדרש ריכוז של המשתמש.
  8.1.4 אין להאזין למדיטציה במצב של ליקוי או סיכון בריאותי, נפשי או אחר.
 9. אחריות מפעילת האתר ומי מטעמה
  9.1 השימוש באתר ובתכנים ובשירותים המוצעים בו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לשימוש באתר ולתוצאותיו.

  9.2 התכנים והשירותים באתר אינם מהווים המלצה או חוות דעת מוסמכת והם אינם מחליפים את הצורך להיוועץ עם איש מקצוע באופן פרטני.

  9.3 המשתמש מוותר על כל תביעה, טענה או דרישה כנגד מפעילת האתר ומי מטעמה, לרבות (ומבלי לגרוע) כל תביעה או טענה לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן, קנס, דמי נזיקין עונשיים שיגרמו לו או לצד שלישי הקשורים לשימוש באתר או הנובעים מהשימוש בתכני האתר.

  9.4 המשתמש פוטר את מפעילת האתר ומי ומטעמה מכל אחריות בגין אי יכולת לעשות שימוש באתר ובתכנים המוצעים בו, למעט כמפורט בסעיף ‎11.5. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי המשתמש ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יתקיימו ללא טעויות ויהיה חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, תקלות, כשלים בתוכנה ובמערכות התקשורת, אצל מפעילת האתר ומי מטעמה.

  9.5 סיוע מפעילת האתר בפתרון בעיה של משתמש לא יתפרש בשום אופן כמטיל אליה אחריות כלשהי.

  9.6 מפעילת האתר אינה אחראית על נכונות או דיוק המידע באתר.

  9.7 מפעילת האתר אינה אחראית על תכנית פרסומיים או כל תוכן אחר המפורסם על ידי צדדים שלישיים או על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לתכנים המוצגים באתר על ידי צד שלישי, בין היתר באמצעות i-frame או embed או כל טכנולוגיה אחרת. מפעילת האתר ממליצה למשתמשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים המקושרים לאתר באמצעות קישור או כל טכנולוגיה אחרת בטרם ישתמשו בהם ובטרם ימסרו בהם פרטים אישיים.

  9.8 אין לראות בפרסומות המוצגות באתר כהמלצה של מפעילת האתר לרכישת השירותים או המוצרים בהם עוסקת הפרסומת והיא אינה צד לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות פרסומים אלה.

  9.9 אספקת השירותים תלויה בין היתר, בצדדים שלישיים, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של אותם צדדים שלישיים.

  9.10 האתר אינו חסין מפני גישה בלתי מורשית ולא תהיה למפעילת האתר אחריות בגין גישה בלתי מורשית כזאת.

  9.11 מפעילת האתר אינה אחראית על תכני המשתמש, לרבות למהימנותם, דיוקם ועמידתם בדרישות החוק וכן אינה אחראית על אחסונם או על מצב בו יימחקו.

  9.12 מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש שייעשה בתכני המשתמש ולתגובות שיתעוררו כתוצאה מפרסומם באתר.

  .

 10. מדיניות הפרטיות
  10.1 הגלישה באתר והשימוש בו כפופים למדיניות פרטיות זו ובעצם הגלישה והשימוש באתר מסכים המשתמש למדיניות הפרטיות החלה.

  10.2 התשלום באתר מתבצע באמצעות צדדים שלישיים ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. מפעילת האתר אינה אחראית לפעילותם של אותם צדדים שלישיים או לשימוש שייעשה במידע שמסרת להם.

  10.3 מפעילת האתר וצדדים שלישיים מבצעים לעתים פיקוח ומעקב ממוחשבים על דפוסי הגלישה של המשתמש ועל השימוש שהוא עושה בשירותים, בין היתר באמצעות קבצי 'עוגיות' (cookies), 'אלומות רשת' (web beacons) וכל אמצעי דומה אחר.

  10.4 מפעילת האתר נעזרת לעתים בצדדים שלישיים לצורך הפעלת האתר, הצגת פרסומות, התאמת תכנים או מתן שירותים אחרים. יתכן שצדדים שלישיים אלה מלקטים מידע אודות הפעילות שלך באתר וכן משתמשים במידע על מנת לספק לך פרסומות, תכנים וכדומה. מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה שונה ממדיניות הפרטיות של מפעילת האתר ויש לעיין בה, בין היתר בקישורים שלהלן:

  http://www.google.com/intl/en/privacy
  https://www.facebook.com/about/privacy/update
  https://www.facebook.com/policies/cookies10.5 אם אינך מעוניין בשימוש בעוגיות, ניתן לאתר את ה-Cookies באמצעות הדפדפן ולמחוק אותן, או לשנות את הגדרות ה Cookies בהגדרות בדפדפן. נטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

  10.6 חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה אשר במסגרתה יש למסור מידע אישי. אין חובה חוקית למסור את המידע אך לא ניתן להירשם לשירותים אלה ללא מסירתו.

  10.7 "מידע אישי" – מידע מזהה דוגמת שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכיו"ב.

  10.8 מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה כדי לשלוח אליך מדי פעם עלוני מידע, עדכונים, פרסומות, תוכן שיווקי וכל מידע אחר שתחשוב שתמצא בו עניין. אם תרצה לחדול מקבלת מידע זה תוכל לפנות אל מפעילת האתר באמצעות סעיף יצירת קשר לעיל.

  10.9 מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע שנאסף באמצעות 'עוגיות' או במידע האישי בין היתר לצורך התאמת פרסומות, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי, שיפור השירות והעיצוב, בקרה, פיקוח, שמירה על איכות השירותים ותקינותם, ניתוח ומחקר, אימות חשבון משתמש, אבטחת פעילות האתר וכדומה.

  10.10 ככל שהזנת מידע אישי לצורך קבלת הצעות מצדדים שלישיים, הנך נותן את הסכמתך בזאת לקבלת פניות מהם ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לשימוש שיעשה במידע זה על ידי אותו צד שלישי.

  10.11 המשתמש רשאי לבקש לעיין, להסיר או לתקן את המידע האישי שלו המוחזק על ידי מפעילת האתר.

  10.12 מפעילת האתר לא תגלה את המידע אודותיך למי שאינו מורשה על פי דין, למעט פרטים או נתונים פומביים או מידע שאין בו כדי לזהות אותך. יחד עם זאת, מפעילת האתר רשאית לחשוף פרטים אודותיך, לרבות מידע אישי, בהתאם להוראות של ערכאה מוסמכת, במסגרת הליכים משפטיים או במקרה שהפרת את תנאי התקנון או החוק. כמו כן רשאית מפעילת האתר להעביר את המידע השמור אצלה אודותיך במקרה של מכירה או העברה של פעילותה (כולה או חלקה) לידי צד שלישי או במידה והדבר דרוש לצורך קבלת שירותים בנוגע לאתר מצד שלישי.

  10.13 מפעילת האתר אינה אחראית לחשיפת המידע אודותיך כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למערכותיה או למערכותיו של מי מטעמה.

 11. ביטול עסקה שנערכה בתמורה כספית
  11.1 עסקה לרישום לקורס או הרצאה, או עסקה לרכישת טובין, ניתנת לביטול על פי המפורט בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

  11.2 עסקה לקבלת הרשאה להאזנה להקלטה של קורס, הרצאה, מדיטציה וכיו"ב' או לקריאה של תוכן, ניתנת לביטול עד 24 שעות ממועד ביצוע העסקה.

  11.3 ככל שנקשרת עם מפעילת האתר בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, והנך "צרכן" כהגדרת המונח בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), הנך רשאי לבטל את ההסכם על פי התנאים הקבועים בסעיף 14 לחוק האמור בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור המקסימלי המותר בסעיף 14 לחוק האמור. הוראות סעיף זה לא תחולנה על העסקאות המפורטות בסעיפים ‎11.1 ו- ‎11.2 לעיל.

  11.4 הודעת ביטול כאמור בסעיף זה תימסר באמצעות המנגנון המפורט בסעיף  יצירת קשר.

  11.5 ביטול במקרה של מצב תקלה מתמשכת: במידה ומשתמש יוכיח כי תוכן, שירות, או מוצר (דיגיטלי) ששילם עבורו באתר אינו ניתן לשימוש במסגרת תקופת הרישיון שניתנה, במשך למעלה מ-3 ימים רצופים ("מצב תקלה מתמשכת"), יהיה זכאי המשתמש להשבת התשלום ששילם בפועל למפעילת האתר בגין אותו שירות או מוצר, ובלבד שמסר על כך הודעה מנומקת בכתב למפעילת האתר תוך 7 ימים ממועד תחילת מצב התקלה המתמשכת, באמצעות יצירת קשר בסעיף ‎3 לעיל. המשתמש לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי נוסף מאת מפעילת האתר או מי מטעמה.

 12. רישיון השימוש
  12.1 הרישיון שניתן לך לשימוש בתכני ובשירותי האתר הנו אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי ובמסגרתו הנך רשאי לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר ובתכנים בו, כולם או חלקם (על פי שיקול דעת מפעילת האתר) לשימושך האישי ולמטרות המפורטות בתנאי שימוש אלה ובאתר.

  12.2 ככל שביצעת עסקה לקבלת הרשאה להאזנה להקלטה של קורס, הרצאה, מדיטציה וכיו"ב או לקריאה של תוכן דיגיטאלי, ההרשאה ניתנת לתקופה מוגבלת של שנה קלנדארית אחת, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 13. התחייבויות המשתמש
  13.1 המשתמש יעשה שימוש באתר ובתכניו אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, הוראות מפעילת האתר והחוק.

  13.2 המשתמש לא ייפגע במשתמשים אחרים ובצדדים שלישיים.

  13.3 המשתמש מתחייב:

  13.3.1 להימנע מפרסום תכנים פרסומיים, קידום מכירות ופרסום תוכן שיווקי באתר, למעט באזורים המיועדים לכך באופן מפורש.
  13.3.2 להימנע מפרסום תכנים שיש בהם לשון הרע או פגיעה בפרטיות.
  13.3.3 להימנע מפרסום תכנים או מביצוע פעולות שיש בהם להוות עילת תביעה או נזק למפעילת האתר או לצד שלישי או הפרה של כל דין.
  13.3.4 להימנע מהפרת זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר או של צד שלישי, ביניהן זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, שם מסחרי, מדגם, פטנט וכיו"ב.
  13.3.5 להימנע מהעתקת תכנים מהאתר, אף אם ניתנה למשתמש הרשאה להאזין או לקרוא אותם ולא לעשות בתכני האתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו במפורש.
  13.3.6 להימנע מהצבת כל חלק מהאתר בתוך מסגרת באתר אחר או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מפורשת של מפעילת האתר.
  13.3.7 לא להציק או להטריד משתמשים אחרים.
  13.3.8 להימנע מפרסום תכנים בעלי אופי גזעני, בוטה, מגונה, גס, מאיים, פורנוגראפי, מסית, מטעה, או בלתי הולם.
  13.3.9 להימנע מהפרעה להתנהלותו התקינה של האתר.
  13.3.10 להימנע מהתחזות.
  13.3.11 להימנע מפרסום תוכן אשר ממנו עלול להשתמע שפורסם על ידי מפעילת האתר, מטעמה או בידיעתה.
  13.3.12 להימנע מביצוע כל פעולה הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
  13.3.13 לא להפנות באמצעות קישור או לתת כל הפניה אחרת לתוכן שפרסומו אסור על פי סעיף זה.
  13.3.14 לשמור בסודיות את הסיסמא שבחרת או שניתנה לך.

 14. סמכות השיפוט והדין החל
  דיני מדינת ישראל יחולו על השימוש באתר ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכל סכסוך יובא להכרעה לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.
 15. המחאת זכויות
  מפעילת האתר רשאית להמחות או להעביר תנאי שימוש אלה, לרבות זכויותיה או חובותיה על פי תנאי שימוש אלה, כולן או חלקן, בין היתר באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.